Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Thiết lập H3

The Operation of Hover Ark H3


This video made by Hoverstar shows how to use the Hover Ark H3, including the following contents:


1. Chiến dịch giai đoạn

2. KCharselect unicode block name Súng

4 tự động. Mất liên lạc khẩu

5. Cách vận hành Ark


Thiết lập và dùng H5

Cài đặt và nạp H5 và hệ thống kiểm soát từ xa


Đoạn phim thử này hiển thị cho người dùng khả năng lắp đặt và vận hành H5 bao gồm:


1. Mở boxing của H5 BSdZ 2. Mở gói của Ban Quản trị

3. Đội trang đầu

4. Thiết lập ô ổn định

5. Chỉnh cắt

6. Đóng hệ thống

7. Đóng gói chì chì

8. Tiệm cài đặt pin

9. Khớp với hệ thống kiểm soát từ xa

10. Khởi động/ Tắt của hệ thống điều khiển từ xa

11. Đang khởi động lại hệ thống điều khiển từ xa

12. Tính tiền cho Ủy ban pin

13. Thay đổi Thích hợp