Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Diễn viên/ Diễn tập

Diễn viên/ Diễn tập


Cảm ơn vì đã quan tâm đến việc đại diện cho Havogon. (


) Nếu các bạn hứng thú nghiên cứu hay phát triển các giải pháp Havofcine, xin hãy hoàn thành mẫu bên dưới. Đơn xin của ông sẽ được một thành viên của đội bán hàng xem xét trong vòng hai ngày kinh doanh.


Xin hãy điền vào mẫu này càng nhiều chi tiết càng tốt. Mọi thông tin sẽ được giữ bí mật.

* ngụ ý trường yêu cầu


Are you applying to be a dealer or a distributor? (Please select all that apply)*

Dealer - Not Stocking
Dealer - Stocking
Distributor - Stocking
Manufacturer's Rep
Other (describe below)

How did you hear about us?*

Online search
Social Media
Trade Shows/Exhibitions
Referral/Word of Mouth
Have been a customer in the past
Direct Mail
Other