Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Chính sách rút lui

Chính sách rút lui

 • Chỉ trong vòng vài ngày lịch giao hàng nếu không có lỗi sản xuất, chưa được kích hoạt và vẫn đang ở trạng thái mới hoặc tương tự.

 • Trong vòng bảy ngày tháng giao hàng nếu sản phẩm có nhược điểm sản xuất.

 • Không cung cấp tiền thanh toán trong các trường hợp sau đây.
  Không cung cấp tiền thanh toán trong các trường hợp sau đây.


  • Khoản hoàn trả đã được yêu cầu vượt qua 30 lịch hàng ngày; không phải tất cả các món phụ tùng gốc, vật dụng và đồ đóng gói, bất kỳ món hàng nào không có tình trạng mới hay tương tự, tức là có vết nứt, vết mẻ, hay vết cào.

  • Không được cung cấp chứng cứ pháp lý mua hàng hay thu nhập hoặc được cho là đã bị giả mạo hay giả mạo. BJDZ Bất cứ lỗi sản xuất hay hư hại nào do dùng hay thay đổi trái phép của sản phẩm, bao gồm phơi nhiễm ẩm, nhập vào cơ thể nước ngoài (nước, dầu, cát, vân vân) hay lắp hay vận động không thích hợp. Thẻ sản phẩm

  • , số sê-ri, dấu hiệu chống nước, dấu hiệu bằng chứng giả, vân vân vân, đều có dấu hiệu phá hoại hay thay đổi. Vết thương

  • gây ra cho sản phẩm bởi những nhân tố ngoài tầm kiểm soát của chúng ta bao gồm lửa, lũ lụt, gió to và sét đánh. Mẫu tương ứng

  • chưa được gửi lại lịch thứ bảy ngày sau khi được xác nhận lại lần hoàn to àn từ HOverSTAR.

  • Ngày kích hoạt đã vượt quá ba mươi ngày sau ngày giao hàng.

 • Chính sách thay thế
  Chính sách thay thế


  • Khoản hoàn trả đã được yêu cầu vượt qua 30 lịch hàng ngày; không phải tất cả các món phụ tùng gốc, vật dụng và đồ đóng gói, bất kỳ món hàng nào không có tình trạng mới hay tương tự, tức là có vết nứt, vết mẻ, hay vết cào.

  • Không được cung cấp chứng cứ pháp lý mua hàng hay thu nhập hoặc được cho là đã bị giả mạo hay giả mạo. BJDZ Bất cứ lỗi sản xuất hay hư hại nào do dùng hay thay đổi trái phép của sản phẩm, bao gồm phơi nhiễm ẩm, nhập vào cơ thể nước ngoài (nước, dầu, cát, vân vân) hay lắp hay vận động không thích hợp. Thẻ sản phẩm

  • , số sê-ri, dấu hiệu chống nước, dấu hiệu bằng chứng giả, vân vân vân, đều có dấu hiệu phá hoại hay thay đổi. Vết thương

  • gây ra cho sản phẩm bởi những nhân tố ngoài tầm kiểm soát của chúng ta bao gồm lửa, lũ lụt, gió to và sét đánh. Mẫu tương ứng

  • chưa được gửi lại lịch thứ bảy ngày sau khi được xác nhận lại lần hoàn to àn từ HOverSTAR.

  • Ngày kích hoạt đã vượt quá ba mươi ngày sau ngày giao hàng.